Polityka Prywatności

Począwszy od 25 maja 2018 roku, nasza nowa Polityka Prywatności stanie się skuteczna, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodny przepływ tych danych i uchylający dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Generał

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, jakie dane osobowe gromadzimy w celu dostarczenia naszych ofert i usług gier internetowych oraz w jaki sposób przetwarzane i przetwarzane są te dane. Twoja ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Twoje dane są chronione przed nadużyciami i stratami. Podjęliśmy środki organizacyjne i techniczne, aby upewnić się, że nasi wewnętrzni i zewnętrzni współpracownicy przestrzegają tych instrukcji dotyczących ochrony danych.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera przejrzyste informacje w celu zapewnienia, że osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową i nasi konsumenci są należycie poinformowani o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych.

Dane osobiste

Dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania (tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail).

Na stronie Minigryfriv.pl gromadzimy następujące dane osobowe, gdy użytkownik zarejestruje się i zacznie korzystać z naszej usługi: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, adres IP i niektóre informacje nieosobowe, takie jak informacje o lokalnej lampie błyskowej i dane statystyczne (przeglądarka, system operacyjny, adres URL przekierowany do naszej witryny, data i godzina).

Dane podane na stronie Minigryfriv.pl są zawarte w naszych plikach zarejestrowanych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych („AEPD?”). AEPD odpowiada za nadzór nad zgodnością z hiszpańskim prawem w zakresie prywatności i ochrony danych oraz za zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Możesz skorzystać z naszej oferty online bez podawania danych osobowych, ale niektóre usługi mogą wymagać wspomnianych informacji, takich jak rejestracja gier i zawodów.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Oferta online i zgodność kontraktów zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi.
umożliwienie właściwej identyfikacji jako Użytkownik i udzielenie dostępu do Usług i aplikacji mobilnych udostępnionych przez Właściciela za pośrednictwem danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas wypełniania strony internetowej i / lub rejestracji gry.
oferowanie pomocy przy wprowadzaniu danych osobowych w celu złożenia zapytania.
pomyślne zakończenie procesu, gdy dane osobowe są wprowadzane w celu korzystania i / lub zapłaty za Usługi.
korzystanie z tych informacji w zakresie dozwolonym przez prawo i zgodę użytkownika za pośrednictwem reklam Właściciela i / lub stron trzecich, badań rynkowych i / lub statystyk.
zgodne z przepisami prawa, szczególne wymagania dotyczące przechowywania.
Przetwarzamy również dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania Usług lub ich naliczania. Dotyczy to w szczególności procesów gier, wyników gier i informacji dotyczących użytkowania i płatności usług. Używamy również Twoich danych do komunikowania się z Tobą. Obejmuje to w szczególności zapewnienie pomocy i wsparcia, a także dostarczanie ważnych informacji dotyczących zamówienia. Za Twoją zgodą informujemy Cię o nowościach, wydarzeniach i promocjach za pośrednictwem poczty e-mail.

Ochrona danych w trakcie procesu aplikacji

Gromadzimy dane osobowe od wnioskodawców do aplikacji procesowych, które zostaną zapisane po zawarciu umowy o wdrożenie relacji. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę regulacje prawne. W przypadku odrzucenia dokumentacja zgłoszeniowa zostanie usunięta nie później niż po upływie dwóch miesięcy. Wyjątkiem jest na przykład sytuacja, w której musimy przechowywać dokumenty aplikacyjne jako dowód w procesie prawnym lub jeśli istnieją inne uzasadnione interesy. Zażądamy Twojej zgody, jeśli zachowamy dokumenty aplikacyjne w naszej grupie wnioskodawców przez dłuższy czas w zakresie dozwolonym przez prawo.

Informacje finansowe

W celu pomyślnego zakończenia niektórych Usług, w szczególności procedur płatności, Użytkownik może korzystać z usług stron trzecich w żaden sposób nie związanych z Minigryfriv.pl (Paypal, Toditocash, PaySafeCard itp.). Te firmy zewnętrzne są prawnie zobowiązane do postępowania z danymi osobowymi Użytkownika w sposób bezpieczny i poufny. W związku z tym procedury związane z kartą kredytową Użytkownika i / lub wszelkimi innymi danymi osobowymi związanymi z płatnościami będą przetwarzane bezpośrednio przez te firmy zewnętrzne, dlatego Minigryfriv.pl nie będzie mieć dostępu do danych karty kredytowej Użytkownika i / lub żadnych innych danych. inne zastosowane systemy płatności. W tym celu przed rozpoczęciem procesu płatności zaleca się zapoznanie się z warunkami świadczenia usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki w nim zawarte, nie kontynuuj płatności.

Dostawcy usług płatniczych będących osobami trzecimi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za te usługi. Minigryfriv.pl nie zajmuje absolutnie żadnego miejsca w takich operacjach; w związku z tym przed rozpoczęciem procesu płatności zaleca się zapoznanie się z warunkami świadczenia usług. W takich przypadkach strona Minigryfriv.pl będzie uważana za stronę trzecią niezwiązaną z takimi procesami.

Pliki cookie i kolekcja plików dziennika

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, forów i gier, Właściciel gromadzi następujące dane nieosobowe:

Adresy IP, godzina i data.
Pliki cookie, lokalne dane flash.
Informacje statystyczne, takie jak używana przeglądarka, system operacyjny, przekierowanie adresu URL, data, godzina, używane strony, całkowity czas korzystania, częstotliwość korzystania.
Dane te są wykorzystywane w analizach statystycznych do anonimowych rekordów danych i nigdy do celów osobistych.

Adresy IP i odpowiednie informacje internetowe są zapisywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy w ramach naszych zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania danych. Ponadto są one przechowywane w celu zabezpieczenia danych i zapewnienia stabilności i niezawodności naszego systemu. W określonych sytuacjach Właściciel może również użyć Twojego adresu IP i odpowiednich informacji internetowych do śledzenia i zaprzestania korzystania z wielu kont w nieuczciwych celach. W takich przypadkach Właściciel będzie ubiegał się o zgodę na takie użycie w ramach odpowiednich warunków gry.

AUTORYZACJA PLIKÓW COOKIES:

Pomimo faktu, że jest to określone w Oświadczeniu o ochronie prywatności, chcielibyśmy wyraźnie poinformować, że używamy plików cookie w celu optymalizacji korzystania z naszego Portalu oraz Gier i Usług, w szczególności w odniesieniu do wrażenia użytkownika. Akceptując CGC, zgadzasz się na użycie plików cookie. W dowolnym momencie w przyszłości możesz sprzeciwić się użyciu plików cookie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących plików cookie, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie w naszym Webage (http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/)

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ UŻYWANIU COOKIES LUB USUWANIA PLIKÓW COOKIES?

Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki i usunąć pliki cookie przechowywane w przeglądarce w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że ta usługa online może nie działać lub tylko w ograniczonym zakresie, bez korzystania z plików cookie.

Ponadto należy zauważyć, że sprzeczności dotyczące tworzenia profili użytkowania działają częściowo poprzez rezygnację z plików cookie. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie sprzeczność może nie być już brana pod uwagę i musi zostać pobrana od użytkownika ponownie.

Transfer danych i dostawcy usług

Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, a Właściciel nie ujawni ich żadnym stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Możemy jednak być prawnie zobowiązani do ujawnienia twoich informacji organowi prowadzącemu dochodzenie w pewnych sytuacjach.

W takich przypadkach przeniesienie odbędzie się wyłącznie w ramach wymaganych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zawarte w art. 11:

Podatne dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim w celu przeprowadzenia legalnych procedur związanych z Właścicielem i Użytkownikiem, i wyłącznie po wyraźnym wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika.
Wyżej wymienione wyraźne zezwolenie nie będzie konieczne w tych okolicznościach:
Kiedy ujawnienie jest dozwolone przez prawo.
Kiedy zagrożone dane zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł.
Kiedy obsługa jest związana z bezpłatną i zgodną z prawem akceptacją stosunku prawnego, którego rozwój, zgodność i / lub kontrola implikuje połączenie z rejestrami stron trzecich.
Jeżeli adresatem komunikatu jest Rzecznik Praw Obywatelskich, organy publiczne i / lub sędziowie lub sąd w wykonywaniu powierzonych im funkcji.
Zgoda będzie nieważna, gdy dane osobowe osób trzecich uznają podane informacje za niewystarczające, aby Użytkownik mógł w pełni zrozumieć cel, w jakim zostaną przekazane ich dane, lub działania zaangażowanej strony trzeciej.
Wymagamy od stron trzecich oferowania określonych usług na nazwisko Właściciela. Obejmuje to, między innymi, procesy płatności za pośrednictwem zewnętrznych bram (Paypal, Toditopagos itp.). W takich przypadkach Twoje dane zostaną udostępnione w celach marketingowych, jak również w celu rozwoju i ulepszenia gier Właściciela. Wymienione wyżej firmy zewnętrzne są prawnie zobowiązane do przetwarzania danych w bezpieczny i poufny sposób oraz mogą wykorzystywać te dane tylko w zakresie realizacji swoich usług. Dostawcy zewnętrzni są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych użytkownika w ofertach online zgodnie z instrukcjami konkretnego właściciela.

Okres przechowywania / przechowywania

Właściciel przechowuje twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług online i związanych z nimi usług, lub jeśli mamy uzasadniony interes w dalszym ich przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe, z wyjątkiem takich informacji, które mogą być konieczne do utrzymania zgodnie z wymogami umownymi lub ustawowymi (tj. Podatkowymi lub handlowymi, tj. Fakturami). Umowne okresy przechowywania mogą również wynikać z umów z osobami trzecimi (tj. Właścicieli praw autorskich i dodatkowych praw autorskich). Będziemy blokować wszelkie dane, które podlegają okresowi przechowywania do wygaśnięcia odpowiedniego okresu.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Jeśli jednak aktywujesz opcję Anonimizuj IP na tej stronie, Google usunie koniec Twojego adresu IP, tak aby lokalizował Cię tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w rzadkich przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, a następnie skrócony. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Operator tej witryny użyje informacji zebranych za pomocą reklam związanych z zainteresowaniami, a także danych osób trzecich (np. Wieku, płci i zainteresowań) do celów oceny, aby dowiedzieć się więcej o użytkownikach witryny. W tym przypadku nie należy wykorzystywać danych osobowych, należy przeprowadzić jedynie ocenę statystyczną anonimowych zbiorów danych. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP przesłanego przez Google Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto można zabronić Google gromadzenia i analizowania danych wygenerowanych przez plik cookie na temat korzystania z Witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Jeśli chcesz dostosować lub zapobiec analizie danych demograficznych lub opartych na zainteresowaniach, możesz wyłączyć reklamy graficzne Google Analytics i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google: https://www.google.com/settings/ads

Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu itp.), Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu danych przez Google, klikając oddzielny link w wyświetlonym oknie dialogowym.

Internetowa reklama behawioralna

Reklamy na naszych stronach internetowych zostaną zoptymalizowane zgodnie z przewidywanymi zainteresowaniami poprzez zbieranie i przetwarzanie anonimowych danych na temat korzystania z Witryny. W tym celu firmy zewnętrzne umieszczają pliki cookie na Twoim komputerze w celu zbierania danych użytkownika pod imieniem i nazwiskiem właściciela, na przykład podczas przeglądania stron internetowych usługi lub kliknięcia przycisku dodawania. Dzięki temu Właściciel może analizować wykorzystanie reklam online i wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować i odpowiadać Twoim osobistym preferencjom (Online Behavioural Advertising). Żadne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. Nie będą gromadzone. Adresy IP są przechowywane anonimowo, więc nie można ich przypisać do żadnej konkretnej osoby.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania internetowych reklam behawioralnych, możesz zablokować umieszczanie plików cookie na komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała plików cookie.

Ponadto zezwalamy innym stronom trzecim, tj. Agencjom medialnym, na korzystanie z plików cookie w celu analizy wykorzystania reklam online i wyświetlania reklam w naszej Witrynie internetowej, które mogą Cię zainteresować, analizując Twoje osobiste preferencje. Dodatkowo powinno to umożliwić klientom reklamowym dotarcie do ich docelowych odbiorców dokładniej bez dużych strat. W tym celu statystyki użytkownika mogą być na przykład anonimowo zestawiane, a dane mogą być wykorzystywane do celów badania rynku, bez śledzenia tych informacji z powrotem do konkretnej osoby.

Google Adsense

Niektóre reklamy mogą być wyświetlane przez Google. Wykorzystanie przez Google pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam Użytkownikom na podstawie ich wizyty w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych. DART używa „informacji nieosobowych” i NIE śledzi Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny itp. Możesz zrezygnować z używania pliku cookie DART, odwiedzając reklamę Google i prywatność sieci partnerskiej zasady na https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Wtyczki mediów społecznościowych

FACEBOOK

Osadzone w Serwisie są różne linki do Facebooka. Ta obecność w Internecie jest obsługiwana wyłącznie przez Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

W ramach naszej obecności w Internecie łącza te są identyfikowane za pomocą logo Facebooka lub wyrażenia „Like” (nie są używane żadne wtyczki Facebooka).

Jeśli użytkownik kliknie jedno z tych łączy, to wtyczki Facebooka są aktywowane i ustanawiają bezpośrednie połączenie przez przeglądarkę użytkownika na serwerze Facebooka.

Pod warunkiem, że użytkownik kliknie jedno z wyżej wymienionych łączy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i jest zalogowany na swoim osobistym koncie Facebook, informacja zostanie przekazana do Facebooka, że ​​użytkownik odwiedził naszą witrynę. Facebook może powiązać Twoją wizytę z witryną ze swoim kontem. Facebook może powiązać Twoją wizytę z witryną ze swoim kontem.

Te dane są przesyłane i zapisywane przez Facebook. Aby temu zapobiec, użytkownik musi wylogować się z konta przed kliknięciem linku. Funkcje wbudowane w linki przez Facebooka, zwłaszcza przesyłanie danych i informacji o użytkowniku, nie są aktywowane poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, lecz kliknięcie odpowiednich odnośników.

Cel i zakres gromadzenia danych za pośrednictwem Facebooka, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych, a także ich prawa i osobiste ustawienia dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w sekcji ustawień prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/ prywatność / wyjaśnienie).

W przypadku dalszych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania indywidualnych danych użytkownika oraz w zakresie ujawniania, korekty, blokowania lub usuwania danych, prosimy o kontakt.

GOOGLE PLUS – SHARE

Strona internetowa wykorzystuje również link „+1” Google Plus, obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google). Link można rozpoznać po symbolu „+1” na białym lub kolorowym tle.

Jeśli Użytkownik otworzy jedną z naszych stron zawierających taki link, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zawartość linku „+1” jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje wspomnianą zawartość na stronie internetowej. Właściciel nie ma zatem żadnej kontroli nad danymi zbieranymi przez Google za pośrednictwem linku, ale oczekiwałby zebrania adresów IP użytkowników.

Cel i zakres gromadzenia danych za pośrednictwem Google, przetwarzania i wykorzystywania takich danych, a także ich praw i ustawień osobistych w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w sekcji ustawień prywatności Google https://developers.google.com/+ / web / buttons-policy

Jeśli Użytkownik jest członkiem Google Plus i nie życzy sobie, aby jego dane były zbierane i łączone z zapisanymi danymi członków Google za pośrednictwem naszej obecności w Internecie, musi on wylogować się z konta Google Plus przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Mobile apps

Aplikacje Właściciela są dostępne za pośrednictwem różnych aplikacji i platform oprogramowania, w tym Apple App Store, Google Play Store i sieci społecznościowe, takie jak Facebook. Jeśli uzyskasz dostęp, zarejestrujesz się lub korzystasz z platformy lub sieci społecznościowej, dane osobowe mogą być zbierane i wykorzystywane przez odpowiednią platformę lub sieć społecznościową, na które Właściciel w zasadzie nie ma wpływu. Znajdziesz wszystkie istotne informacje w polityce prywatności lub oświadczeniu o prywatności każdej platformy lub sieci społecznościowej.

IT security

Za pomocą dostawcy bezpieczeństwa informatycznego zbieramy i przetwarzamy określone dane anonimowo na temat funkcji urządzenia końcowego używanego przez użytkownika („dane specyficzne dla urządzenia”), nieprzetworzonych danych z połączenia TCP / IP i danych na temat korzystania z nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka i technologię śledzenia, aby zapobiec nadużyciom naszych usług.

Początkowo adres IP jest również zbierany i przetwarzany, ale szyfrowany w ciągu kilku sekund. Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane. Informacje są przechowywane u dostawcy bezpieczeństwa IT w bazie danych w celu zapobiegania oszustwom.

Jeśli na naszej Witrynie użytkownik zawiera umowę o charakterze odpłatnym lub gdy zbliża się zawarcie umowy o charakterze odpłatnym (tj. Na początku procesu kasowania), otrzymujemy ocenę ryzyka związanego z urządzeniem terminalowym, z którego korzystasz bazy danych dostawcy bezpieczeństwa IT, która została tam zapisana.

Ocena ryzyka jest stosowana (ale nie wyłącznie) jako podstawa do podjęcia decyzji, czy można zawrzeć umowę o charakterze odpłatnym.

W przypadku, gdy dowiemy się, że użytkownik próbował lub nadużywał naszych usług, prześlemy również zebrane dane do dostawcy bezpieczeństwa IT. W procesie tym jednak przekazywane są tylko dane specyficzne dla urządzenia, a nie dane osobowe.

Prawo do odwołania, usunięcia danych

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę Właściciela na przetwarzanie danych osobowych, może w każdej chwili wycofać tę zgodę.

Właściciel usuwa twoje dane osobowe, o ile nie jest już potrzebne lub wymagane, lub jeśli zażądałeś usunięcia tych danych. Należy pamiętać, że danych nie można usunąć, jeśli istnieją prawne lub inne wymagania dotyczące przechowywania danych lub jeśli potrzebujemy go do naliczania opłat za nasze usługi.

Informacje na temat ochrony danych, przeglądania informacji oraz poprawiania, usuwania i blokowania danych

W przypadku ogólnych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i ochrony danych lub jeśli chcesz przesyłać zapytania, poprawiać, blokować lub usuwać swoje prywatne dane zgodnie z przepisami prawnymi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty, podając swój identyfikator użytkownika, nazwę użytkownika, adres e-mail adres i, jeśli dotyczy, twoja gra. Możesz skontaktować się z nami lub bezpośrednio z kierownikiem ds. Ochrony danych, korzystając z podanych wcześniej danych kontaktowych.

Prawo do odwołania się do organu regulacyjnego

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. W tym celu możesz skontaktować się z organem ochrony danych, który obejmuje twoje miejsce zamieszkania lub region.

Przepisy bezpieczeństwa i informacje techniczne

Wszyscy pracownicy Właściciela przechodzą regularne szkolenia z zakresu ochrony danych i angażują się w ochronę danych. Nasze centrum komputerowe i nasz wewnętrzny dział EDP stale dostosowują techniczne środki bezpieczeństwa do aktualnych warunków bezpieczeństwa i wymagań. Obie podlegają stałemu monitoringowi dzięki naszym wewnętrznym procedurom i kierownikowi ochrony danych. Niemniej jednak technologie internetowe mogą mieć luki w zabezpieczeniach, które nie gwarantują pełnej ochrony. Użytkownicy mogą przesyłać nam dane za pośrednictwem innych metod, np. telefon.

Poniższe informacje techniczne pozwolą Ci dostosować ustawienia prywatności w przeglądarce.

GOOGLE CHROME:
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

INTERNET EXPLORER:
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

MOZILLA FIREFOX:
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

SAFARI:

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

http://help.apple.com/

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się z nami:

GRY FRIV – Graj w Friv Online darmowe na MiniGryFriv.pl!

http://www.minigryfriv.pl/

Email: webmasterdeny@gmail.com

Ostatni dokument został zaktualizowany 11 styczeń 2019